top of page

Parallel Solo Ouderschap (PSO)

In Parallel Solo ouderschap (PSO) zijn beide ankers fundamenteel:

- "Parallel" verwijst naar het ouder zijn naast een andere ouder. Het is geen vorm van ouderschap waarbij ouders onafhankelijk van elkaar ouder zijn. Het is vorm van ouderschap in een context van een scheiding waarbij een ouder het eigenouderschap vorm geeft vanuit de eigen waarden en normen en opvoedingsprincipes NAAST de andere ouder. De ouder houdt de ogen gericht op het kind en houdt er rekening mee dat hoewel je als ouder de andere ouder kan loslaten een kind steeds kind is van beide ouders. Beslissingen die je neemt en keuzes die de ouder maakt zullen dus steeds getoetst moeten worden aan het gegeven dat een kind, in een context van scheiding in 2 contexten opgroeit. Parallel verwijst dus naar de muur die gezet wordt tussen ouders en de blik van de ouder die niet langer gericht is op de andere ouder maar wel op het kind dat in een zeer specifieke context opgroeit.

- "Solo" verwijst naar de individuele eigen verantwoordelijkheid van elke ouder om in deze situaties na te denken over de eigen communicatie en beslissingen en ervoor in te staan dat deze beslissingen genomen worden met het oog op wat het kind van die ouder nodig heeft in die specifieke opvoedingscontext. Dit betekent dat de ouder de individuele verantwoordelijkheid draagt om te kunnen blijven staan op de eigen grond, voeling te hebben met de eigen opvoedingsprincipes en waarden, maar ook om in die mate voor zichzelf te zorgen dat hij.zij niet geleid wordt door de eigen kwetsuren en littekens. Ook wanneer de andere ouder blijft uitdagen of wanneer de context onrechtvaardig aanvoelt, staat parallel solo ouderschap voor het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid in hoe met hierop reageert en mee omgaat. Solo verwijst naar de eigen grond en de eigen relatie met het kind, die ook een relatie heeft met de andere ouder.

Het model "Parallel Solo Ouderschap" is gebaseerd op een systemische visie van Lieve Cottyn ( Interactie Academie), aangevuld met inspiratie vanuit verschillende therapeutische stromingen. Vanuit deze visie wordt niet gewerkt aan het verbeteren van de relatie tussen de ouders. We zetten evenmin in op het rechtstreeks verbeteren van de communicatie tussen de ouders. Bij "Parallel solo ouderschap" ligt de focus de ouder-kindrelatie.

In een (conflict)scheiding trachten ouders nog vaak de andere ouder te veranderen, te overtuigen. In de context van conflict leidt dit echter enkel tot meer frustraties en spanningen. Binnen parallel solo ouderschap werken we vanuit een cirkel van invloed. In een conflictscheiding is er veel waar je geen invloed op hebt, een gegeven dat je als ouder een machteloos gevoel kan geven. Binnen parallel solo ouderschap gaan we zoeken naar waar je wel invloed op hebt en daar gaan we op inzetten. Tijdens de individuele gesprekken ga ik aan de slag met de ouder, die hulp vraagt en hulp zoekt. Ik zoek met jou wat jij kan doen om je weer steviger te voelen in je ouderschap. We zoomen in op wat een kind van zijn ouder in een bepaalde ontwikkelingsfase in de context van een (conflict)scheiding nodig heeft en wat jij als ouder daar zelf in kan betekenen. Ik luister naar de bezorgdheden van de ouder over de last van het kind en zoek mee naar hoe deze ouder de last kan verminderen. Ik help ouders om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen communicatie en beslissingen, ook al worden ze door de andere ouder uitgedaagd en soms geprovoceerd. Ik help jou om de spiraal van actie-reactie te doorbreken en zelf terug opvoedingskeuzes te kunnen maken ifv jouw eigen waarden en normen. Tenslotte help ik het verschil met de andere ouder toe te laten en te verdragen en zoek ik mee wat nodig is om de andere ouder, ondank het eigen verdriet en wantrouwen toch bestaansrecht te blijven geven als ouder van het kind.

bottom of page