top of page

Wachtlijst

Op dit moment is er een korte wachttijd van ongeveer 4 tot 6 weken. 

Algemene Voorwaarden

De Beroepsorganisatie Kindbehartiger hanteert Algemene Voorwaarden.

Download hier de Algemene Voorwaarden Beroepsorganisatie Kindbehartiger:

Privacy wetgeving

Kind aan Zet!, praktijkadres gevestigd te Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


1. Contactgegevens

Website:  www.kindaanzet.nu

E-mail:  kindaanzet@hotmail.com

Praktijkadres:  zuid esmarkerrondweg 410, enschede

Telefoonnummer:  0644208327


Annet van ‘t Schip is de Functionaris Gegevensbescherming van Kind aan Zet! Zij is te bereiken via kindaanzet@hotmail.com.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Kind aan Zet! verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken rondom de ondersteuning van kinderen en ouders in een scheidingssituatie:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • BSN

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Kind aan Zet! verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Burgerservicenummer (BSN)

4. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Kind aan Zet! verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te verwerken in een overeenkomst, van opdracht, een ouderschapsplan, document met afspraken, dossiervormig en verslaglegging.

 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Het afhandelen van verzoeken

 • Het afhandelen van betalingen

 • Te informeren over (wijzigingen van) diensten

 • Voor onze administratie en om te voldoen aan wet- en regelgeving

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Kind aan Zet! neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kind aan Zet!) tussen zit. Kind aan Zet! gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • hotmail/outlook, email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in Gmail.

 • Annet van ‘t Schip, administratiesysteem/boekhoudsysteem, met als doel de facturatie te  verwerken.

Cliënten/klanten ontvangen middels dit systeem de facturen. Factuurgegevens zijn opgeslagen in Word en worden beheerd door Annet van ’t Schip.

 

6. Bewaartermijn

Kind aan Zet! bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam    minimaal 15 jaar

- Geslacht                          minimaal 15 jaar

- Geboortedatum             minimaal 15 jaar

- Geboorteplaats              minimaal 15 jaar

- Adresgegevens               minimaal 15 jaar

- Telefoonnummer           minimaal 15 jaar

- E-mailadres                     minimaal 15 jaar

- Dossieropbouw              minimaal 15 jaar

 

De reden van deze bewaartermijn is dat een dossier of bestelgegevens opnieuw geopend kunnen worden binnen de gestelde 15 jaar.

 

7. Verkoop gegevens

Kind aan Zet! deelt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kind aan Zet!  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kind aan Zet! persoonsgegevens aan derden met nadrukkelijke toestemming.

 

 • Professionals en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt

 • Professionals en zorgverleners, doel: mogelijkheid voor verwijzing

 • Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts

 • School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt

 • Boekhouder, doel: verwerking facturatie en boekhouding


8. Cookies
Kind aan Zet! gebruikt enkel technische of functionele cookies of vergelijkbare technieken.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op de eigen computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn ten behoeve van de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser


zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kind aan Zet! en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: kindaanzet@hotmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kind aan Zet! wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkh
eid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


10. Beveiliging persoonsgegevens

Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.

Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Ik werk met papieren aantekeningen. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.

Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord.

Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is

Kind aan Zet! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via kindaanzet@hotmail.com

Klachten

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

 

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

 

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

 

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

 

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Tot op heden (maart 2024) zijn er geen klachten gemeld bij kind aan zet en bij klachtenportaal zorg. 

Logo-Klachtenportaal-Zorg-B.V..png
bottom of page